NLK-logo_76   Nummelan Lentokeskus ry         SÄÄNNÖT, Versio 2

    Laadittu 1.5.2008

    Korjattu 1.11.2009 PRH:n ohjeiden mukaisesti

 

 1.  Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on NUMMELAN LENTOKESKUS RY ja sen kotipaikka on Vihdin kunta.

 1. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää harrasteilmailua, erityisesti purjelentoa Nummelan lentokentällä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää koulutusta jäsenilleen, kilpailuja, näytöksiä ja näyttelyitä Yhdistys voi ottaa hoitoonsa lentotoimintaan liittyviä lentopaikkoja viranomaismääräysten ja asetusten ja lakien sallimissa puitteissa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa ja vuokrata toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta, vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi harjoittaa varainhankintaa järjestämällä harrasteilmailuun liittyviä näytöksiä ja näyttelyjä ja purjelentoon liittyviä esittelytapahtumia.

 1. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja rekisteröity ilmailua harrastava yhdistys.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Yhdistyksen hallitus hyväksyy varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hakemuksesta.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

 1. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Erotetulla jäsenellä on oikeus saattaa erottamisensa seuraavaksi koolle kutsuttavan yhdistyksen yleisen kokouksen ratkaistavaksi ilmoittamalla asiasta kirjallisesti hallitukselle 30 päivän kuluessa siitä, kun on saanut tiedon erottamispäätöksestä.

 1. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

 1. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kahdesta neljään muuta varsinaista jäsentä. Syyskokous päättää varsinaisten jäsenten määrän. Jokaiselle varsinaiselle jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Kaikkien hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kaksi vuotta siten että puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan vuorovuosina ja varsinaiset jäsenet valitaan vuorovuosina kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Varsinaisten jäsenten

henkilökohtaiset varajäsenet valitaan samassa kokouksessa varsinaisen jäsenen kanssa.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan yhdistykselle sihteerin, rahastonhoitajan ja muut yhdistyksessä tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 1. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja hallituksen varsinaiset jäsenet, kaksi yhdessä.

 1. Tilikausi ja tilintarkastus Yhdistyksen tilikausi on

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

 1. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-huhtikuussa ja syyskokous loka­ joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaiseksi jäseneksi hyväksytyllä yksityisellä henkilöllä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavilla jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksissa varsinaiseksi jäseneksi hyväksytyllä yhdistyksellä (jäsenyhdistyksellä) on yhtä monta ääntä kuin sillä on ollut edellisen kalenterivuoden lopussa 15 vuotta täyttäneitä varsinaisia henkilöjäseniä. Jäsenyhdistystä edustaa ja sen äänivaltaa käyttää yhdistyksen kokouksissa jäsenyhdistyksen valitsema valtuutettu tai hänen ollessaan estynyt, varavaltuutettu. Jäsenyhdistyksen tulee ilmoittaa valtuutetun ja varavaltuutetun nimi yhdistykselle ennen kevät- ja syyskokousta, näitä kokouksia koskevan kutsun saatuaan, kuitenkin viimeistään ennen kokouksen avausta. Ennen kokousten avausta yhdistysten valtuutettujen on esitettävä jäsenyhdistyksen antama virallinen valtakirja ja jäsenyhdistyksen yhdistyslain mukaan pidetyn jäsenrekisterin ote, josta käy luotettavasti ilmi jäsenyhdistyksen yli 15 vuotta täyttäneiden

jäsenten nimet ja jäsenten lukumäärä, jonka perusteella jäsenyhdistyksen äänimäärä kokouksessa määräytyy

Mikäli jäsenyhdistyksen varsinainen henkilöjäsen on myös yhdistyksen varsinainen jäsen, kunniapuheenjohtaja tai kunniajäsen ja käyttää itse kokouksessa jäsenelle kuuluva äänioikeuttaan, vähennetään vastaavasti yhdellä äänellä sen jäsenyhdistyksen äänimäärää, johon hän kuuluu.

 1. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

 1. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, jäsenyhdistysten valtuutetut ja heidän kokouksessa käyttämänsä äänimäärät
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, jäsenyhdistysten valtuutetut ja heidän kokouksessa käyttämänsä äänimäärät
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
 6. päätetään yhdistyksen hallituksen varsinaisten jäsenten määrä ja valitaan kulloinkin erovuorossa olevat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja muut jäsenet
 7. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 1. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.